Bezbedan smeštaj

Bezbedan smeštaj u privremenoj kući omogućava korisnicama da osim smeštaja i ishrane, zadovolje i druge potrebe, i to: za regulisanjem građansko-pravnog statusa, posredovanjem u ostvarivanju prava kod relevantnih institucija, opismenjavanjem i učenjem, medicinskom pomoći, psihološkom pomoći, pravnim savetovanjem, pomoći porodici, pomoći u alternativnom obrazovanju (radionice i sl.), pomoći u pronalaženju posla, drugim vidovima pomoći i podrške ukoliko se ukaže takva potreba.