Zakoni

Zakon o azilu
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima
Krivični zakonik Republike Srbije
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja
Zakon maloletnim učiniocima krivičnih dela
Izmena i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o izmenama i dopunama zakona o izbeglicama
Zakon o izmenama i dopunama zakona o izbeglicama