O nama

NVO Atina je organizacija angažovana na programima sveobuhvatnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima i drugih vidova ekploatacije kroz pristup zasnovan na poštovanju ljudskih prava, uz punu participaciju, saglasnost i saradnju korisnika i aktivno uključivanje državnih institucija kako bi sistem pomoći postao održivo rešenje za potpun oporavak i punu integraciju.

Kroz programe podrške korisnicima obezbeđuju različiti programi podrške uključujući i:

  • medicinsku, psihološku i pravna pomoć;
  • podršku u obrazovanju i rešavanju građansko-pravnog statusa;
  • privremeni smeštaj, porodično savetovanje i medijaciju, programe ekonomskog osnaživanja
  • rad pri grupi samopodrške kao i u edukativne i druge radionice.

 

Misija i ciljevi

NVO Atina se zalaže za jednak tretman svih članova društva u javnoj i privatnoj sferi kroz imenovanje društvenih problema i borbu protiv rodno zasnovane marginalizacije i diskriminacije i svake druge vrste nasilja i pružanje direktne asistencije žrtvama trgovine ljudima i seksualne i radne eksploatacije.

Specifičnije, cilj rada je kreiranje održivog sistema za socijalnu inkluziju marginalizovanih i višestruko diskriminisanih grupa (pre svih, žrtava trgovine ljudima i drugih vidova eksploatacije). Aktivnosti u ostvarivanju ovog cilja se sprovode na četiri specifična nivoa:

  • osnaživanje i podrška u inkluziji samih žrtava;
  • umreževanje kapaciteta lokalnih zajednica da što uspešnije odgovore na probleme prevencije, identifikacije i reintegracije žrtava;
  • jačanje kapaciteta nadležnih institucija i organizacija na lokalnom i nacionalnom nivou;
  • rad na polju borbe protiv predrasuda, marginalizacije i diskriminacije, i pružanje direktne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima i seksualne eksploatacije.

 

Istorijat

NVO Atina je nastala 2004. godine kao odgovor aktivistkinja ženskog pokreta u Srbiji na problem trgovine ljudima i nepostojanja adekvatnih programa za dugoročnu podršku žrtvama i pomoć u socijalnoj inkluziji.

U to vreme je na ovom polju bilo aktivno nekoliko organizacija koje su pružale kratkoročnu i nestrukturisanu pomoć žrtvama trgovine ljudima – kroz smeštaj u sklonište zatvorenog tipa i kroz savetovanje na SOS telefonu. Otuda je ideja NVO ATINA bila promena postojećeg fokusa sa bazičnih programa pomoći (koji su potpuno nedovoljni da ostvare dugoročne efekte u zbrinjavanju i inkluziji identifikovanih žrtava trgovine ljudima) na opštiji – pristup zasnovan na poznavanju i poštovanju ljudskih prava, pre svega korpusa prava imenovanih u CEDAW konvenciji i Konvenciji o pravima deteta. I to kroz suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i vršenje uticaja na prevenciju i osnaživanje žrtava ovog vida flagrantnog kršenja prava.

S obzirom na nedostatak standarda za procenu uspešnosti postojećih programa, ali i rezultate istraživanja koja su ispitivala razloge zbog kojih žrtve odbijaju različite programe asistencije Atinino osnovno polazište je kreiranje programskih aktivnosti prema zahtevima i potrebama žrtava. Na taj način se program i profilisao kao program SOCIJALNE INKLUZIJE, nasuprot postojećim programima REHABILITACIJE sa naznakama (RE)INTEGRACIJE.

Ključna razlika je, između ostalog, i nastojanje NVO Atina da svojim intervencijama, uz punu participaciju, saglasnost i saradnju korisnica, utiče na uzroke ulaska u situaciju trgovine – odnose u primarnoj i sekundarnoj porodici, siromaštvo, marginalizaciju i diskriminaciju, nemogućnost ostvarivanja osnovnih prava, i drugo.