Inicijative javnog zastupanja

NVO Atina posebnu pažnju posvećuje javnom zastupanju i zagovaranju, kako u smislu približavanja problema trgovine ljudima, nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja široj javnosti, tako i u aktivnom odnosu prema procesu donošenja različitih zakonskih i podzakonskih akata relevantnih za ovu oblast. Javno zastupanje i zagovaranje je važno i sa stanovišta prevencije, s obzirom da njegove eventualne posledice mogu direktno da utiču na smanjenje problema odnosno potreba za intervencijama koje NVO Atina sprovodi u direktom radu sa korisnicima kroz različite programe pomoći i podrške. Ovi programi predstavljaju samo jedan segment rada NVO Atine, dok se drugi segment upravo odnosi na javno zastupanje i zagovaranje kojim bi se postigla i osigurala promena svesti kod najšire javnosti o problematice kojom se bavi NVO Atina. 

U opštem smislu, javno zastupanje predstavlja proces čiji je cilj promena u merama javne politike, propisima ili praksi uticajnih pojedinca, grupa ili institucija, ali takođe pretpostavlja i kratkoročne akcije koje bi trebalo da dovedu do promene određenih stavova. Neki od osnovnih elemenata procesa javnog zastupanja jesu problem odnoso pitanje koje se postavlja ili rešava, aktivnosti koje se preduzimaju u tom cilju i uticaj koji se ostvaruje. Ovaj poslednji element je posebno važan, s obzirom da se na osnovu njega procenjuje uspešnost i celishodnost pokrenutih akcija javnog zastupanja ili zagovaranja. 
 

Da bi dovela do konkretnih i potrebnih rezultata, jednom pokrenuta akcija javnog zastupanja mora takođe poštovati određena pravila. Kampanje ili drugi oblici javnog zastupanja moraju se pre svega planirati unapred, da bi se sagledale i na vreme otklonile potencijane prepreke i sam problem što bolje razumeo. Tokom procesa javnog zastupanja takođe je neophodna fleksibilnost, odnosno spremnost da se u svakom trenutku odustane od zacrtanog plana, s obzirom na nove ili nepredviđene okolnosti. Trajna posvećenost procesu javnog zastupanja podrazumeva da jednom postignuti ciljevi ne znače da je promena politike trajno osigurana i da se sa održavanjem svesti o značaju određenog pitanja ili njegovog rešenja mora nastaviti i nakon što je ono eventualno postignuto.

Prilikom otpočinjanja procesa javnog zastupanja, mora se odabrati i odgovarajuća strategija za izvođenje svih planiranih koraka. NVO Atina se u okviru sopstvenih kampanja javnog zastupanja i zagovaranja koristi različitim strategijama, u zavisnosti od kompleksnosti i značaja određenog problema, a ovde ćemo pomenuti samo neke: izgradnja kritične mase potrebne za promenu, obrazovna strategija, strategija saradnje, strategija sudskih sporova, pilot/model programi i drugo.

Konkretne aktivnosti u okviru procesa javnog zagovaranja, a koje su usmerene na donosioce odluka kod, tiču se lobiranja, zakona malih zahteva, zakona reciprociteta, snage konteksta.

U cilju poboljšanja različitih procesa javnog zastupanja, zagovaranja i dolaska do što većeg broja, ne samo relevantnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave istom ili sličnom problematikom, već uopše pojedinaca, NVO Atina takođe produkuje i određene materijale kojima podupire takve akcije, u vidu flajera, blokčića, svezaka i kalendara. Iako su ovi materijali i reklamnog karaktera, njihova osnovna funkcija jeste obraćanje pažnje na određeni problem i neprekidno podsećanje da je i dalje tu pred nama, i da moramo zajedno i aktivno da delujemo da bi se on uspešno prevazišao.