Zakoni

Konvencija o zastiti ljudskih parava i osnovnih sloboda
Konvencija UN protiv organizovanig kriminala
Zakon o potvrdjivanju Konvencije o visoko tehnoloskom kriminalu
Konvecnija o pravima deteta
Evropska socijalna povelja