Formirana Radna grupa za borbu protiv rodno-zasnovanog nasilja u Srbiji

U okviru regionalne inicijative Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, 21. aprila 2016. godine u Beogradu formirana je Radna grupa za rodno zasnovano nasilje koju čine predstavnici ministarstava, agencija Ujedinjenih nacija insitucija i organizacija civilnog društva.

Sastanak je pružio uvid u regionalnu inicijativu UNFPA za kreiranje Standardnih operativnih procedura u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Tom prilikom predstavljena su pitanja kojima se Standarde operativne procedure bave, kao i način na koje one mogu učvrsiti i unaprediti saradnju među različtim akterima u cilju pružanja sveobuhvatnog odgovora u pružanju pomoći i podrške osobama koje su preživele rodno zasnovano nasilje.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Kancelarije visokog komesara za ljudska prava, Komesarijata za izbeglice i migracije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstva pravde, agencija Ujedinjenih Nacija (UNFPA, UNHCR, UNICEF) i nevladine organizacije Atina.

Predstavnica NVO Atina radnoj grupi predstavila je ekspertizu i rad NVO Atina na slučajevima trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, a koje je organizacija stavila u službu pružanja pomoći najranjivijima i onima koji su preživeli rodno zasnovano nasilje, a prepoznati su u okviru izbegličke populacije. Predstavljena su iskustva rada Atininih mobilnih timova kroz kulturnu medijaciju i vođenje slučajeva izbeglica koje su preživele rodno zasnovano nasilje, sa posebnim akcentom na specifičnosti u radu sa različitim kulturama, izazovima i sistemskim nedostacima koje je potrebno unaprediti u budućem periodu.

Formirana Radna grupa za borbu protiv rodno-zasnovanog nasilja u Srbiji
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
Working Group for Gender Based Violence established in Serbia
Working Group for Gender Based Violence established in Serbia
Working Group for Gender Based Violence established in Serbia, NGO Atina
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
NGO Atina, UNFPA’s regional initiative, Gender Based Violence, human trafficking
Working Group for Gender Based Violence established in Serbia, NGO Atina
Working Group for Gender Based Violence established in Serbia, NGO Atina
Working Group for Gender Based Violence established in Serbia, NGO Atina
Working Group for Gender Based Violence established in Serbia, NGO Atina