Marijana Savić u UO fonda UN za žrtve trgovine ljudima

Marijana Savić, direktorka Udruženja građana Atina iz Srbije, imenovana je u Upravni odbor Dobrovoljnog fonda Ujedinjenih nacija za žrtve trgovine ljudima, posebno ženama i decom (UNVTF).

Upravni odbor UNVTF-a sastoji se od pet eksperata sa relevantnim iskustvom u oblasti trgovine ljudima. Njega imenuje generalni sekretar UN- a u skladu sa geografskom zastupljenošću u trogodišnjem mandatu. Pet članova pruža strateške savete Sekretarijatu za upravljanje Fondom.

Za termin 2023 - 2026, članovi Odbora, koje je imenovao generalni sekretar UN, uključuju:

Abdula Husain M.J. Al-Nameh, država Katar;

Viktorija Njanjura, Republika Uganda;

Marijana Ruenes, Meksiko;

Marijana Savić, Republika Srbija; i

Mira Sorvino, Sjedinjene Američke Države.

Dobrovoljni fond Ujedinjenih nacija za žrtve trgovine ljudima, posebno ženama i decom (UNVTF) je osnovana u julu 2010. godine od strane Generalne skupštine UN usvajanjem Rezolucije 64/293, kojom se odobrava Globalni plan akcije Ujedinjenih nacija za borbu protiv trgovine ljudima. Pod upravom Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC), mandat povereničkog fonda je da pruži humanitarnu, pravnu i finansijsku pomoć žrtvama trgovine ljudima kroz dodelu višegodišnjih grantova specijalizovanim organizacijama civilnog društva, koje su na prvim linijama borbe protiv trgovine ljudima.

Usvajajući pristup usredsređen na žrtve, Poverenički fond je direktno podržao preko 80.000 pojedinaca od svog osnivanja preko svojih partnera iz OCD. OCD pružaju kritičnu pomoć žrtvama, uključujući sklonište, zdravstvene usluge, psiho-socijalnu podršku, obrazovanje, stručnu obuku i pristup finansijskoj inkluziji. Pristup Povereničkog fonda usklađen je sa paradigmom „3P“ „prevencije“, „gonjenja“ i „zaštite“, formulisane u okviru Protokola o trgovini ljudima. Ova paradigma služi kao osnovni okvir koji koriste vlade širom sveta u borbi protiv trgovine ljudima i nastoji da garantuje prava svake žrtve.