NVO Atini dodeljena međunarodna nagrada za izvanredan rad

NVO Atina je dobitnica nagrade “Sa devojkama i za devojke” (With and For Girls Award) kao jedna od dvadeset humanitarnih organizacija iz celog sveta. Ova nagrada, dodeljena NVO Atini na svečanoj ceremoniji u Londonu, deo je globalne inicijative čija je misija da identifikuje i podrži jake lokalne organizacije koje rade sa devojkama i za devojke. Prilikom dodele nagrade, Muna Wehbe istakla je da je želja Stars Fondacije “da usmeri pažnju na ove izvanredne lokalne nevladine organizacije, i ohrabri više fondacija da podrže devojke u njihovoj ulozi vitalnih činilaca promene u ovom sektoru.”

S tim u vezi, NVO Atina je nagrađena za svoj dugogodišnji rad i doprinos unapređenju položaja devojaka i žena, žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, kroz svakodnevno i dvadesetčetvoročasovno pružanje bezbednog smeštaja, zdravstvene i psihološke brige, pravno savetovanje, neformalno obrazovanje i ekonomsko osnaživanje. Specifičnost rada organizacije Atina ogleda se u tome što je ona osnivač socijalnog preduzeća Bejgl radnje, koje pomaže finansiranje postojećih programa reintegracije koje organizacija sprovodi. Pored toga, pruža priliku i ženama i devojakama da kroz obuke koje ovo preduzeće pruža, steknu radne navike i veštine koje im mogu pomoći prilikom budućeg zapošljavanja.

Kako bi unapredila odgovor na potrebe žena i devojaka, NVO Atina vodi programe koji razvijaju kapacitete nevladinih organizacija i profesionalaca u zajednici kako bi efikasnije prepoznali i zaštitili žene i devojke koje su žrtve trgovine ljudima. Sveobuhvatni program reintegracije nevladine organizacije Atina za devojke koje su žrtve trgovine ljudima je postao standardni model za pružanja usluga za sve državne institucije u Srbiji koje se bave ovom posebno ranjivom grupom.

Povodom dodele ove nagrade, Marijana Savić, direktorka NVO Atina, poručila je da je ovo kruna 12-ogodišnjeg rada NVO Atina i da predstavlja pravi podsticaj za unapređenje položaja i života devojčica i devojaka koje su u riziku od trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.