Organizacija Atina zapošljava

“Atina”- Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama iz Beograda raspisuje konkurs za poziciju socijalnog radnika/socijalne radnice sa punim radnim vremenom.

Pozicija podrazumeva rad u Beogradu i drugim lokacijama na teritoriji Srbije po potrebi.

Kandidati/-kinje koji će imati prednost su oni/one sa:

●    visokom stručnom spremom (socijalni rad, psihologija, pedagogija i druge humanističke nauke);
●    najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
●    licencom za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti;
●    znanjem engleskog jezika;
●    vozačkom dozvolom (B kategorije) – aktivni/e učesnici/e u saobraćaju; 
●    završenim obukama o radu sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

Poslovi i zadaci:

●    vođenje slučajeva u domicilnoj i migrantskoj populaciji, direktan rad sa korisnicama - pružanje psihosocijalne podrške;
●    asistiranje korisnicama u kontaktu sa različitim institucijama u ostvarivanju zakonom zagarantovanih prava;
●    pružanje podrške u ostvarivanju prava iz domena socijalne, zdravstvene zaštite i obrazovanja;
●    pružanje podrške u procesu zapošljavanja i reintegracije;

●    povezivanje i osmišljavanje aktivnosti u lokalnoj zajednici, aktiviranje resursa u zajednici i povezivanje sa akterima;

●    prateći administrativni i drugi poslovi.

Osobine koje bi trebalo da poseduje kandidat/kandidatkinja:

●    tačnost u poštovanju rokova i preciznost u radu;
●    poznavanje zakona i propisa u oblasti socijalne zaštite;
●    razvijene veštine komunikacije;
●    sposobnost donošenja brzih samostalnih odluka;
●    odgovornost prema poslovnim zadacima.

Molimo sve zainteresovane kandidate/kinje da svoje prijave sa biografijom i motivacionim pismom pošalju elektronskim putem na adresu office@atina.org.rs

Na mejl adresu Udruženja “Atina”  mogu se slati eventualna pitanja do kraja trajanja konkursa.

Samo oni koje uđu u uži izbor će biti pozivani/e na razgovor i dobiće obaveštenje o daljem toku konkursa.

Konkurs je otvoren od 16.januara i trajaće do 31.1. 2023. godine