Saopštenje NVO Atina povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima 30. jula 2014. godine

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, 30. jul, je prilika da se podsetimo na milione onih koji se u ovom trenutku žrtve modernog ropstva – seksualne ekspolatacije, prinudnog rada i najgorih oblika dečijeg rada. Ovo je trenutak i kada moramo da se prisetimo i potreba žrtava u trenutku izbavljenja, kao i načina na koje možemo da učestvujemo u suzbijanju ovog, nažalost sveprisutnog fenomena. Ovaj dan se obeležava se po prvi put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovljen novembra 2013. godine u okviru rezolucije „Poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima“, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu potrebe podizanja svesti o situaciji žrtava trgovine ljudima i u cilju promocije i zaštite njihovih prava (A/C.3/68/L.17/Rev.1.)

Trgovina ljudima je teško krivično delo i ozbiljan društveni problem, jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja. Iako danas većina zemalja tvrdi da se kod njih ljudska prava i slobode u potpunosti ostvaruju, fenomen ropstva u 21. veku nije iskorenjen. Milioni žena i dece, ali i muškaraca, su primorani na pružanje seksualnih usluga, rad u kućama, rad na plantažama, prosjačenje i eksploatisani na druge načine. 

Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije za muškarce, žene i decu koji su izloženi riziku od svih oblika eksploatacije u zemlji i inostranstvu, dok strani državljani u Srbiji takođe mogu da budu žrtve trgovine ljudima, najčešće u cilju seksualnog iskorišćavanja i prisilnog rada. Od 2000. do 2013. godine, prema zvaničnim podacima, u Republici Srbiji je identifikovano 739 žrtva trgovine ljudima. Važno je reći da zvanične statistike još uvek ne ukazuju na prave dimenzije problema, a još manje rasvetljavaju položaj samih žrtava. 

Svedoci smo da su u Srbiji svakodnevno stotine dece prinuđene na prošnju, da se sklapa veliki broj prinudnih "brakova", pri čemu su deca žrtve, a da sistem još nema izgrađene mehanizme za prevenciju i zaštitu dece; svedoci smo povećanja broja tražilaca azila, izbeglica i iregularnih migranata koji beže iz svojih zemalja u potrazi za mirom i srećom, kojima je Evropa željeno utočište, koji putuju i žive u veoma teškim okolnostima; svedoci smo siromaštva i diskriminacije pojedinih grupa, nasilja na koje se ne reaguje adekvatno i efikasno... Sve su ovo rizici od trgovne ljudima i odgovornost je našeg društva i nas kao građana i građanki da rizike osvestimo i uključimo se u borbu protiv trgovine ljudima. 

NVO Atina je za deset godina rada pružila zaštitu i dugoročnu podršku mnogobrojnim žrtvama, ali i njihovoj deci i porodicama. Ovo iskustvo u neposrednom radu sa 267 korisnica i korisnika nas je još jednom uverilo u neophodnost aktivnog uključivanja države i njenih institucija u uspostavljanje i unapređenje pravovremene, efikasne i sistemske zaštite i podrške onima koji su bili žrtve flagrantnog kršenja ljudskih prava. Pretpostavka izgradnje efikasnog sistma je postojanje jasno definisanog i u praksi funkcionalnog mehanizma upućivanja koji bi obezbeđivao adekvatnu i dobro strukturisanu podršku svima kojima je namenjen – svakako najosetljivijim i najranjivijim grupama stanovništva. Srbija je ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima preuzela na sebe obevezu obezbeđivanja, kako kvalitetnog, tako i održivog programa zaštite. Međutim, i pored formalno preuzetih obaveza, postojeći programi koji obezbeđuju siguran smeštaj, psihološku, medicinsku i pravnu zaštitu, kao i druge vidove podrške usmerene ka dugoročnom socijalnom uključivanju naših žrtava još uvek nemaju adekvatnu podršku naših institucija. Privremena kuća – sklonište NVO Atine, jedini bezbedni smeštaj za žrtve trgovine ljudima u Srbiji, nema fondove od oktobra meseca 2013. godine. 

Hajde da ovog dana odlučimo da ćemo aktivnije i efikasnije pomagati onima kojima je pomoć najpotrebnija – kojima su bezbedan smeštaj i podrška profesionalaca i profesionalki i celog društva uslov za punu integraciju i kvalitetan život.

U Beogradu, 30. jula 2014. godine