Vodič za procenu najboljeg interesa deteta

Vodič za procenu najboljeg interesa deteta nastao je u sklopu druge faze projekta Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta čije je izvođenje 2014. godine, u nameri da dodatno unapredi politike i programe pružanja podrške deci u pokretu u Republici Srbiji, nastavio Save the Children u saradnji s nacionalnim organizacijama civilnog društva, NVO Atinom i Grupom 484,
uz finansijsku podršku Evropske komisije i Save the Children. U potpunosti zasnovana na rezultatima prve faze projekta, ova inicijativa u obzir uzima međunarodne standarde u oblasti zaštite dece u pokretu, i pre svega – pionirski angažman organizacije Save the Children u ovoj oblasti, kao i nalaze nacionalnog istraživanja Deca u pokretu – položaj i programi podrške i zaštite dece u pokretu u Republici Srbiji. Preporuke ove analize, za koje su smernice dobijene pre svega od dece u pokretu, ali i od predstavnika stručne zajednice i institucija i organizacija civilnog društva koje rade  direktno sa decom, polazna su osnova za usavršavanje sistema zaštite i servisa po meri deteta, imajući u vidu specifičnosti i složenost položaja dece u pokretu u Srbiji, u drugoj fazi inicijative.

Vodič za procenu najboljeg interesa deteta ima za cilj podsticanje kreiranja održivog sistema za organizovanje intervencija i programa za zaštitu dece u pokretu u fazi kontinuiranog prikupljanja podataka značajnih za sistemsko definisanja ove grupe dece i identifikovanje njihove pozicije u procesu zaštite, njihovih snaga i rizika kojima su izložena. Namenjen je profesionalcima iz
sistema socijalne zaštite angažovanim u direktnom radu s decom, kao i organizacijama civilnog društva, ali i svim drugim institucijama koje dolaze u kontakt s decom u pokretu u sklopu svojih redovnih aktivnosti. Iako bi u naprednom periodu bilo neophodno razmisliti o sistemskim promenama koje bi obavezale na primenu instrumenata za procenu najboljeg interesa deteta, Vodič je i u ovoj fazi moguće koristiti u svakodnevnom radu na proceni potreba, kreiranju i izvođenju adekvatnih programa podrške i zaštite dece u pokretu u Republici Srbiji. U te svrhe su kreirani formulari za preliminarnu i potpunu procenu najboljeg interesa deteta, prema međunarodnim i regionalnim primerima i iskustvima nacionalnog sistema zaštite dece u pokretu.

Konsultacije koje su obavljene s praktičarima iz različitih sistema angažovanim na direktnom radu s decom u pokretu i predstavnicima Koordinacione grupe projekta SCORE II u procesu izrade Vodiča, omogućile su uvid u postojeće prakse procene najboljeg interesa dece u pokretu, kao i izazove u proceni koje je neophodno prevazilaziti u procesima izgradnje institucionalnih kapaciteta i javnog zastupanja.

Vodič uključuje i specifične smernice za uvođenje rodne perspektive u proces procene najboljeg interesa i na taj način teži da utemelji brigu o rodnoj ravnopravnosti u politikama zaštite dece u pokretu, kao standard i nezaobilazan segment razvoja nacionalnih politika i praksi. Ova publikacija je važan korak u nastavku rada na unapređenju položaja dece u pokretu u Srbiji, ali i poziv na dalju saradnju, razmene i promišljanja najboljih rešenja u ovoj oblasti.