Podigni glas i načini razliku

Fotografija iz arhive UG Atina

Podigni glas i načini razliku

“Pet puta sam morala da dajem izjavu, jednom u policiji, jednom u tužilaštvu i onda još tri puta kada sam se pojavljivala pred sudom. Želim da probamo da se to promeni, i da se druge žrtve ne osećaju kao da su na optuženičkoj klupi.“

Izjava Maje, dvadesetogodišnje žrtve trgovine ljudima

Zahvaljujući Američkoj ambasadi u Srbiji, koja je prepoznala značaj osnaživanja žrtava trgovine ljudima, korisnice programa podrške koji izvodi UG Atina dobile su priliku da podignu svoj glas, progovore o onome što su njihove potrebe i predoče ih relevantnim donosiocima odluka, sa ciljem da oni u potpunosti uvide položaj žena i devojčica u našem društvu, a naročito onih sa iskustvom nasilja. Tri su osnovne polazišne tačke ovog poduhvata: da se jednom lošem i bolnom iskustvu da pozitivna svrha, da se drugome pomogne; da u direktnim kontaktima sa predstavnicima svih relevantnih institucija za temu trgovine ljudima, žene i devojke korisnice Atininih programa, prenesu svoja iskustva iz direktnih kontakata upravo sa profesionalcima iz različitih struka, kao i da se zajedno detektuju koji propusti u sistemu komplikuju sam proces oporavka ovih žena i koje su preporuke iz ugla samih preživelih, za prevazilaženje kočnica njihovog oporavka. Ova mogućnost biće realizovana kroz radne sastanke organizovane sa predstavnicima relevantnih institucija za borbu protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, a na njima će žene i devojke, korisnice programa podrške UG Atina moći da podele svoja iskustva iz susreta sa predstavnicima institucijama, i na taj način predoče kako iz njihovog ugla funkcioniše mehanizam upućivanja, ali i celokupna zaštita žrtava u Republici Srbiji.

Naime, još od samog početka rada organizacije, 2003. godine, Atina je u okviru svog programa sveobuhvatnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima uspostavila grupu iskustvene podrške (peer grupu). Sve ove godine u rad ove grupe uključuju se žene i devojke koje su zainteresovane za podršku drugim ženama. Tokom 2019. godine, grupa samopomoći  je uključila još jednu važnu dimenziju u svoj rad – zagovaračku. Zagovaranje je omogućeno kroz radne sastanke grupe sa predstavnicima relevantnih institucija. Planirano je da se grupa sastane sa nacionalnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, sa predstavnicima centara za socijalni rad, Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, ženske parlamentarne mreže pri Narodnoj skupštini Republike Srbije, te sa predstavnicima lokalnih zajednica i Timova za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima. Zagovaračka grupa, dakle, sledi tu svoju osnovnu misiju, da omogući žrtvama da se čuje njihov glas.

Ostajući privržena svojoj izvornoj misiji, zagovaračka grupa nastaviće da se razvija i osnažuje. Ova podrška omogućiće da članice grupe pohađaju niz treninga posvećenih unpaređenju njihovih veština kako da komuniciraju lagodnije, ali i načinima kako da zagovaraju i budu u što većoj meri uključene u proces donošenja odluka. Cilj jeste da se osmisle preporuke za unapređenje sistema podrške žrtvama trgovine ljudima ali i celokupnog mehanizma zaštite u Srbiji. Ove preporuke biće putokaz grupi na njenim daljim sastancima sa predstavnicima nadležnih institucija, ali i uopšte u njenim budućim zagovaračkim inicijativama.

 

 

Ova vest napisana je u okviru projekta koji je delom finansiran grantom Stejt Departmenta. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovde navedeni pripadaju autorima, i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Stejt Departmenta.