Prepoznaj i reaguj! Zaštiti se od trgovine ljudima!

Prepoznaj i reaguj! Zaštiti se od trgovine ljudima!

Centar za prava deteta (CPD) je preuzeo novu inicijativu za promociju digitalne platforme „Zaštita dece od trgovine ljudima“ i videaIzmeđu sna i jave“ u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, kako bi informisao decu i mlade o fenomenu trgovine ljudima, rizicima kojima mogu biti izloženi i kako da se zaštite. Platforma i video izrađeni su u saradnji sa Klubom DX i NVO Atina u okviru projekta „Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji“, koji je sproveden uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a kroz zajednički program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Kako bi dosegao do što većeg broja dece i mladih, CPD je u saradnji sa Klubom DX izradio poster „Prepoznaj i reaguj! Zaštiti se od trgovine ljudima!“, kao deo aktivnosti koje sprovodi sa NVO Atinom u okviru projekta „Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“, u periodu od 1. novembra 2021. do 15. juna 2022. godine. Poster sadrži QR kod koji vodi do digitalne platforme „Zaštita dece od trgovine ljudima“, koja je namenjena deci i mladima, ali i svima koji su u kontaktu sa decom, i pruža odgovore na najvažnija pitanja o trgovini ljudima, o tome kako prepoznati trgovca ljudima, a kako žrtvu trgovine ljudima, šta svaka mlada osoba može da uradi ovim povodom, odnosno kako da prepozna i kome da prijavi sumnju na trgovinu ljudima, a takođe i zbog čega je sve važna Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima – krovni dokument i univerzalna vodilja u zaštiti žrtava trgovine ljudima. Platforma nudi i praktična uputstva o tome kako deca i mladi mogu da se zaštite od trgovine ljudima, kao i koje su to najčešče predrasude koje prate ovaj fenomen. Za sve one koji žele da provere svoje poznavanje ovog problema, platforma nudi kviz znanja. Kako bi se informisao što veći broj dece i mladih o ovom fenomenu, poster će biti postavljen u školama širom Srbije, kao i centrima za socijalni rad i policijskim stanicama.

Prema statističkim podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, tokom 2021. godine, u Srbiji je formalno identifikovano 46 žrtava trgovine ljudima, a među njima je 16 devojčica i 1 dečak. Kao i prethodnih godina, većinu identifikovanih žrtava čine žene, čak 80%, što govori o tome da trgovina ljudima ima komponentu rodno zasnovanog nasilja. Nastavlja se i trend da je seksualna eksploatacija dominantan vid, sa učešćem od 50%, na drugom mestu je višestruka eksploatacija sa 17%, dok je na trećem mestu prinuda na prosjačenje sa 10%. Stručnjaci koji deluju u ovoj oblasti upozoravaju da je broj žrtava daleko veći, jer su u statistici navedene samo one koje su otkrivene i identifikovane.