Svetski dan deteta

Unaprediti prevenciju i zaštitu dece od nasilja

<p><strong>Beograd, 21.11.2016</strong> – Na dan kada se obeležava Svetski dan deteta Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) podseća da mehanizmi za zaštitu dece u Srbiji nisu u punoj meri efikasni. Zanemarivanjem, zloupotrebom, zlostavljanjem i nasiljem ugrožava se fizički, psihički i polni integritet deteta čime dolazi do povrede jednog od osnovnih ljudskih prava koje je u Konvenciji o pravima deteta podignuto na nivo principa – <strong>pravo na život, opstanak i razvoj</strong>. Poslednja istraživanja ukazuju na porast tzv.

Serbian