GRETA poziva da se pojačaju podrška i resursi za profesionalce koji se bave borbom protiv trgovine ljudima

Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) pridružuje se Međuresorskoj koordinacionoj grupi za borbu protiv trgovine ljudima (UN-ICAT) pozivajući na dodatnu podršku za profesionalce koji otkrivaju i pomažu žrtvama trgovine ljudima.

Kao deo misije za praćenje sprovođenja Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, GRETA je svedočila posvećenosti i hrabrosti mnogih profesionalaca koji se bave borbom protiv trgovine ljudima u 47 država potpisnica Konvencije. U isto vreme, GRETA je primetila da se u nekim zemljama borbi protiv trgovine ljudima ne pridaje dovoljno političke pažnje, niti su obezbeđena adekvatna sredstva.

Mere preduzete za kontrolu pandemije KOVID-19 i njihove društveno-ekonomske posledice povećale su ranjivost žrtava trgovine ljudima i osoba koje su u riziku od trgovine ljudima. Terenski radnici, policijski službenici, inspektori rada, socijalni radnici, zdravstveno osoblje i nevladine organizacije suočavaju se sa nepredviđenim izazovima, koji ograničavaju njihove mogućnosti za identifikaciju i pomoć žrtvama. U izjavi objavljenoj 2. aprila 2020. godine GRETA je podsetila države potpisnice Konvencije na zakonsku i moralnu obavezu da ne umanjuju prava i zaštite najugroženije, uključujući žrtve trgovine ljudima.

GRETA je u 9. opštem izveštaju, objavljenom početkom ove godine, istakla da su identifikacija dece žrtava trgovine ljudima i mere pružanja pomoći dve najveće praznine u primeni Konvencije. Da bi ispunili svoje obaveze u sprečavanju trgovine ljudima i smanjenju izloženosti dece eksploataciji, GRETA poziva države potpisnice da obezbede odgovarajuće resurse za zaštitu dece, uključujući decu migranata i izbeglice.

Ove godine se obeležava 20. godišnjica usvajanja Protokola UN-a za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno ženama i decom, čime se dopunjava Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (Palermo protokol), koja je postavila temelje međunarodne akcije protiv trgovine ljudima kao i 15. godišnjica otvaranja za potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, prvog međunarodnog pravnog instrumenta koji zaštitu žrtava stavlja u središte borbe protiv trgovine ljudima. GRETA naglašava važnost održavanja snažnog fokusa na borbu protiv trgovine ljudima kao stalni izazov, osiguravajući da profesionalci na prvom mestu dobiju odgovarajuću obuku i finansijska sredstva za svoje zadatke.

Tekst u originalu možete čitati putem linka: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/-/greta-calls-for-reinforced-support-and-resources-for-frontline-professionals-engaged-in-combating-human-trafficking