Zajedno gradimo prostor za integraciju migranata i izbeglica

Udruženje Atina i partneri Fondacija Konrad Adenauer (KAS) i NVO Makedonsko udruženje pravnika započeli sprovođenje međunarodnog projekta „Gradimo zajedno“ tokom koga će se raditi na integraciji migranata u društva Srbije i Makedonije.

Okolnosti u kojima su se zemlje na Balkanskoj ruti nalaze od eskalacije izbegličke krize 2015. godine i dalje predstavljaju ozbiljan izazov za države i društva Grčke, Bugarske, Makedonije, Srbije, Hrvatske... Izbeglice, najviše onih iz ratovima i nemirima razrušenih zemalja Bliskog istoka, bile su uslovljene političkim odlukama da ostanu u kampovima zemalja jugoistočne Evrope. U takvim okolnosti ugrožena su ljuduska prava čitave izbegličko-migrantske populacije, a posebno najranjivijih grupa u njoj – žena i dece.

Posledica obima izbegličkog talasa koji je proleća 2015. zapljusnuo pomenute zemlje jeste to da se danas, samo u Srbiji, nalazi više od 7500 izbeglica iz Avganistana, Sirije, Iraka. Oni žive u 17 kampova i centara nadajući se da će ili nastaviti svoje putovanje ka zemljama Zapadne i Severne Evrope ili pronaći pristojan život u zemlji u kojoj čekaju. Organizacije civilnog društva u koordinaciji sa nadležnim državnim institucijama i telima rade na programima društvenih aktiviranja izbeglica i migranata u kampovima i centrima, međutim, analizirajući izveštaje relevantnih organizacija kao i medija, jasno je da je stanje u kampovima apatično, a da svaki incident u kome učestvuju izbeglice i migranti lako preraste u organizovano nezadovoljstvo lokalnog stanovništva. Udruženje Atina je na vreme uvidela izazove suživota lokalnog stanovništva i izbeglica i migranata kao i značaj međusobne integracije. Integracija u ovom smislu bi trebalo da znači ništa drugo do ujedinja i udruživanja kroz međusobno upoznavanje, razumevanje i solidarnost domaćeg društva sa ljudima koje je realna životna nesreća primorala da se zateknu u nekoj, za njih, stranoj zemlji.

Iz takvi namera, februara 2017. započeto je sprovođenje projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“.

Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, Atina – Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja i Makedonsko udruženje pravnika (MLA). Projekat se sprovodi u deset gradova i opština u Srbiji i Makediniji i to u Subotici, Šidu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Preševu, Vranju, Kumanovu, Đevđeliji i dve opštine u Skoplju.

U okviru ovog projekta, tri organizacije, uz angažman spoljnih eksperata, izradiće opširnu analizu položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, napraviti niz preporuka za poboljšanje okolnosti suživota migranata i izbeglica sa stanovništvom u Srbiji i Makedoniji, osnažiti organizacije iz pomenutih deset gradova i opština da međusobno sarađuju i kontrolišu sprovođenje predviđenih aktivnosti. Osim toga, deset predstavnika iz lokalnih samouprava u Srbiji i Makedoniji će posetiti Nemačku gde će se upoznati sa primerima dobre prakse u integraciji izbeglica. Takođe, biće snimljen i dokumentarni film o životu migranta u Srbiji i Makedoniji, a lokalne nevladine organizacije će biti podržane da sprovode akcije zagovaranja održivog suživota u svojim sredinama.

Sve aktivnosti na projektu će se sprovoditi kroz saradnju unutar Lokalnih mreža u deset opština i gradova u koje su okupljeni predstavnice i predstavnici relevantnih organizacija, institucija i tela: policije, centara za socijalni rad i drugih službi nadležnog ministarstva, uprava lokalnih samouprava, zdravstvenog i obrazovnog sistema, kao i predstavnici i predstavnice lokalnih nevladinih organizacija.

Projekat „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“ će trajati dve godine.