Atini podršku pruža Poverenički fond UN za elimisanje nasilja nad ženama

Dobitnici nepovratnih sredstava, 21. krug (2018. godina)

Tokom 2017. godine Poverenički fond UN za elimisanje nasilja nad ženama je primio 1.301 aplikacija sa teritorija 109 zemalja u ukupnoj vrednosti koja iznosi 528 miliona dolara. Ukupno, 31 organizacija na teritorijama 25 zemalja je dobila podršku u 21. krugu dodele bespovratnih sredstava.

Finansiranje je usmereno ka dodeljivanju 5 novih projekata u 5 regiona za projekte koji će pružiti podršku u ostvarivanju potreba žena i devojičica izbeglica, kao i žrtava nasilja koje su  raseljene unutar zemlje u kontekstu prisilnog raseljavanja i humanitarne krize. Poverenički fond UN za elimisanje nasilja nad ženamaje takođe u ovom krugu dodelio 9 bespovratnih sredstava u cilju sprečavanja i eliminianja nasilja nad ženama i devojčica sa invaliditetom, primenjujući paralelni pristup pružanja podrške radu ženskih organizacija, kao i organizacijama koje se bave radom sa osobama sa invaliditetom kako bi maksimalno iskoristilii znanje koje proizilazi iz njihive udružene stručnosti  koje će doneti dobrobit ženama i devojčicama sa invaliditetom.

Dvadesetprvi krug poziva za predloge projekata Povereničkog fonda UN za elimisanje nasilja nad ženama takođe za prioritet ima pružanje podrške organizacijama koje vode žene, one koje se bave ženskim pravima, kao i male organizacije. Portfolio dodeljenih bespovratnih sredstava u 2018. godini podržava 28 organizacija kojima rukovode žene, 18 onih koje se bave ženskim pravima i 11 malih organizacija.

 

ATINA udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja iz Srbije jedna od podržanih. 

Naziv projekta: Pristup zajednice u prevenciji nasilja nad adolescentkinjama

Trajanje: Tri godine

Oblast u fokusu: Unapređenje pružanja usluga

Opis: ATINA koristi bespovratna sredstva dobijena od Povereničkog fonda Ujedinjenih Nacija kako bi implementirala projekat usmeren na žene i devojčice izbeglice i  osobe koje traže azil – a među njima i žrtve trgovine ljudima i seksualne eksploatacije. Projekat se sprovodi u nekoliko regiona u Srbiji u kojima boravi velika populacija izbeglica. Ove oblasti uključuju, centre za azil u Krnjači u Beogradu, Preševu, Bujanovcu, Banji Koviljači, Adaševcima i  Bogovađi; Materinski dom u Beogradu; i Atinim sigurnim kućama.

Nakon zatvaranja balkanske rute marta 2016. godine, oko 4.200 zvanično registrovanih izbeglica i migranata, od kojih većinu čine žene i deca, ostalo je u Srbiji. Najbrojnija većina je iz Avganistana, Iraka i Pakistana, što prikazuje zemlje sa visokom stopom nasilja nad ženama. Kao izbeglice i osobe koje traže azil, one su u povećanom riziku od zloupotrebe od strane različitih grupa počinilaca.

ATINA pruža pristup informacijama i uslugama koje osnažuju te žene i devojčice da aktivno učestvuju i zauzmu lidersku ulogu. Mobilni timovi, koje čine socijalni radnici, psiholozi i kulturni medijatori, rade u prijemnim centrima i na terenu kako bi pružili podršku i dalje uputili ka adekvatnim uslugama, uključujući savetovanje, pravnu pomoć i ekonomsko osnaživanje. ATINA takođe održava radionice kako bi se pomoglo ženama da postanu zagovornice za svoje potrebe i posao, i da se senzibilišu lokalne ustanove po pitanju posebnih potreba žena i devojčica izbeglica.